Dersom du har store medisinske utgifter som ikke dekkes av blåresept eller andre ordninger kan du søke NAV om å då dekket disse utgiftene gjennom Rundskriv § 5-22 – Bidrag til spesielle formål
Søknad må sendes av spesialist på området, men i de tilfeller der pasienten bor langt unna spesialisthelsetjenesten kan unntak gjøres der allmennlege kan søke for pasienten

Uføretrygd
Dersom du har en kronisk sykdom du ikke blir bedre av kan du snakke med legen din om å søke uførepensjon (tidligere kalt uføretrygd). Dette kan være en lang og vanskelig prosess og ta mange år før man eventuelt får dette innvilget. Et viktig krav er at sykdommen fører til varig nedsatt inntektsevne
Du kan søke om hel eller delvis uførepensjon

Sykemelding
Er du syk og kan ikke arbeide? Du kan søke om sykepenger fra NAV jf
Rundskriv § 11-5 Nedsatt arbeidsevne
Utdrag: Det er ikke helsetilstanden i seg selv, men nedsettelsen av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid, som skal være av en viss varighet.

Attføring/AAP
Dersom du har vært minst 50% syk/sykmeldt i over ett år kan du ha krav på AAP (Arbeidsavklaringspenger). Snakk eventuelt med din lege for å få hjelp til å søke om dette. Du må selv levere inn søknad, men du vil trenge legeerklæring fra fastlegen din