Norge:

Hashimoto-studien

Hashimoto’s disease – a surgical condition. Effect on antibodies and clinical symptoms.
Prosjektbeskrivelse:

Hashimotos sykdom regnes som en autoimmun sykdom som karakteriseres ved en betennelsesaktig reaksjon i thyreoidea med ledsagende hypothyreose. En del av plagene kan lindres ved thyroxintilskudd, men plager som kan ha sammenheng med antistoffproduksjon mot kjertelvev forsvinner ikke av denne behandlingen, men kan reduseres ved operasjon der alt thyreoideavev fjernes. Det er denne hypotesen som skal testes i studien som er inndelt i fire delstudier. I hovedstudien tar en sikte på å gjennomføre en prospektiv randomisert studie for å sammenligne effekten på antistoffproduksjon og symptomer i en gruppe som får operasjon og en gruppe som får vanlig medisinsk behandling, som er standard. Bare pasienter med høye antistofftitrer og som trenger substitusjonsbehandling vil bli inkludert, og disse skal følges i 18 måneder. Delstudie 2 vil undersøke pasienter med moderat sykdomsgrad og typiske symptomer over tid for å beskrive det typiske forløpet av sykdommen. Noen av disse pasientene vil formodentlig utvikle forverring som gjør at de kan inkluderes i hovedstudien. Delstudie 3 vil benytte det vevsmaterialet som fjernes ved operasjon til å undersøke korrelasjonen mellom behovet for thyroxinbehandling og patologiske forandringer i vevet. Her vil man også studere i hvilken grad spesifikke lymfocytter spiller en rolle ved utviklingen av malignitet. Delstudie 4 vil undersøke eventuelle genomiske forandringer hos subgrupper av sykdommen. Her vil blodprøver og vev som fjernes ved operasjon være utgangspunktet. Det er opplyst at det skal benyttes en eksisterende diagnostisk biobank ved patologisk avdeling ved Sykehuset i Telemark og med Bjørn Isfoss som ansvarshavende.

Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2016

American Thyroid Association, oversikt over pågående forskning
http://www.thyroid.org/patient-thyroid-information/clinical-trial-studies-thyroid/

 

Forskning som kommer

Studie startet i 2012. Skal sammenligne bruk av Bio-identisk hormonbehandling med syntetisk stoffskiftehormon
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01739972